TAIPAT WARRANTY POLICY:

HOME Bradstreet Marzipan Cream Renu Chair_1


WARRANTY POLICY

รายละเอียดการรับประกันสินค้า

สินค้า บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสูงสุด เรารับประกันคุณภาพสินค้า (Limited Warranty) ซึ่งครอบคลุมถึงวัสดุและข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตและประกอบสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุในใบรับประกันนี้

กรุณาแสดงสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี เพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบรับประกันนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีมาแสดง

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตและประกอบโดยบริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด เป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปี (ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ผลิตและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด) นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่

-       ความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีดข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุ การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน

-       จัดเก็บ ประกอบหรือเคลื่อนย้ายผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข

-       การทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท

-       การสูญหายของกุญแจและอุปกรณ์เสริม

-       ความเสียหายจากการถูกความชื้น และน้ำ

-       ความเสียหายจากรา ปลวกและแมลง

-       การชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ

-       การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าที่นำไปใช้เป็นการสาธารณะ ใช้งานกลางแจ้ง หรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง)

  1. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี  ในกรณีที่สินค้าเป็นชุด หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น
  3. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
  4. บริการการเคลื่อนย้ายสินค้า ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกันสินค้า
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Last Updated : 18 June 2563

ติดต่อสอบถาม
TEL : 02-807-1440
ID Line : @taipatfurniture
หรือกดที่ปุ่มนี้