Career

เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่ง

ลักษณะงาน :   1) ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อวางแผนการจัดส่งสินค้าและจัดเส้นทางของรถส่งสินค้าให้ถูกต้องตามจำนวนและเป้าหมาย สถานที่และเวลา 2) ควบคุมและตรวจสอบการจัดส่งสินค้า 3) ติดตามสอบถามผลการจัดส่งกับลูกค้า 4)วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงรถจัดส่งสินค้า 5)ทำงานรายงานเอกสารต่างๆ ได้  
อัตรา :   2 อัตรา  
เงินเดือน : ตามตกลง+ประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, โบนัส
คุณสมบัติผู้สมัคร :  

เพศหญิง อายุ 22-35 ปี

วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา

มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (WINDOWS, MS OFFICE)